מועצת החרום הציבורית למשבר הקורונה

מסמך הקמה - עקרונות יסוד

אנו, החתומים מטה, מקימים גוף מקצועי מבוסס-מומחים במטרה לשכלל ולטייב את הטיפול וההתנהלות בהתייחס למשבר הקורונה. בהיותנו גוף מקצועי ובלתי-תלוי, אנו רואים עצמו מחויבים:

 • א. להסתמך על מדע ורפואה מבוססי-ראיות, נהלים ולקחים שנוסו, נבחנו ותוקפו בעבר.
 • ב. לשמור על עקרון זכויות הפרט וכללי האתיקה הרפואית המהווים נר לרגלינו, ככלל ובפרט בעת זו.
 • ג. לפעול בשקיפות מלאה ולפרסם את המידע עליו מתבססת המועצה בדיוניה, במסקנותיה ובהמלצותיה, ולהנגישו לציבור.
 • ד. לאפשר מקום לכל שיח ודיון מדעיים וחברתיים, ובלבד שיתקיימו בפתיחות, שקיפות ובכבוד הדדי

אנו סמוכים ובטוחים כי בחינת המידע, עיבודו וניתוחו בכלים מקצועיים ומתוך ראייה חברתית ושקיפות ציבורית, יסייעו להשיב איזון, אמון ותקווה בעת משבר הקורונה המתמשך בו נמצאת ישראל.

המועצה תבחן על בסיס המשכי נתוני זמן-אמת, מחקרים וגישות מישראל ומן העולם, כדי לגבש מסקנות והמלצות אופרטיביות בנוגע להתנהלות המתאימה ביותר, בהתבסס על חמישה עקרונות יסוד המקודשים בעינינו:

 1. רפואה אחראית, אתית ומאוזנת
  רפואה הנאמנה לעקרונות האבחון, הטיפול והתעדוף המדעיים והחברתיים, למען הקצאת משאבים בסדר עדיפויות מדויק לכלל גורמי התחלואה בישראל. בכך, יישמר העיקרון המקודש ברפואה: “ראשית, אל תזיק”.
 2. שמירת האוטונומיה של המטופל ושל המטפל
  לאדם זכות בלעדית על גופו, כמו גם לקבל החלטות מתוך מערכת האמונות וסולם הערכים האישיים שלו. יש להימנע באופן חד-משמעי מכפיית התערבות רפואית, כמו גם מהטלת סנקציות שמטרתן להשיא אדם לטיפול. יש לקדש את ההסכמה מדעת ואת חופש האדם לקבל החלטה בהתאם לתפישת עולמו.
 3. חיזוק מיידי של מערכת הבריאות
  מערכת בריאות איתנה בעלת משאבים מספקים תאפשר התמודדות עם תחלואת הקורונה תוך שמירה על איכות טיפולית בכל תחומי הרפואה האחרים.
 4. התמקדות באדם ובבריאותו בהקשר רחב
  מתפקידי המטפל הוא להוות מקור נחמה, תקווה ואופטימיות, תוך הדגשת סיכויי ההחלמה. הפחדה והחמרה פוגעים בהיענות, יוצרים חוסר אמון ומעודדים תחלואה משנית.
 5. ניהול רפואי המתחשב בחברה ובקהילה
  מדיניות ציבורית בעת משבר מחויבת למנוע את קריסת החוליות החלשות בחברה. ניהול משבר חייב לשקלל את כלל ההיבטים הבריאותיים, החברתיים והכלכליים כאשר בנוסף לנפגעי קורונה ולאוכ’ הסיכון לפגיעה מהנגיף, נמצאים בחזית הפגיעה שכבות רבות אחרות ובהן ילדים, תלמידים, שכבות סוציואקונומיות חלשות, קשישים, חולים כרוניים וחסרי-ישע.

על בסיס עקרונות יסוד אלו, נגזרות נקודות מוצא הבאות:

 1. סגר הינו כלי לא-יעיל מבחינה מדעית לטיפול במשבר הקורונה
  סגר פוגע בחברה בכלכלה ובעשייה הרפואית הרחבה. עדויות ממחקרים ותצפיות במדינות רבות מראות כי תועלתו מוטלת בספק, חלקית וקצרת טווח, ונזקיו רבים וקשים. אין כיום שום גוף רפואי או מדעי מוסמך התומך בהטלת סגרים.
 2. יש לבנות מערכי הגנה דיפרנציאליים, ולרכז מאמצים בהגנה ממוקדת על החלשים, השבריריים וחסרי הישע
  יש לפעול מתוך הערכת סיכונים שוטפת, ומתוך כך לבצע ריבוד אמצעי המיגון בהתאם לפילוח קבוצות הסיכון. כך ניתן יהיה לאזן בין הסיכון לקורונה לסיכונים אחרים, כמו הזנחה רפואית, קריסה כלכלית, דיכאון ובדידות.
 3. יש לבנות מערך הסברה חדש אשר ישנה את השיח ואת ההתמודדות עם המגיפה
  ערך בסיסי בחברה האנושית ומרכזי ביותר ברפואה הינו הסיוע לאדם להתמקד במקורות הכוח, בתקווה ובהצלחה. עשרות שנות-מחקר מוכיחות כי מסרים חיובים ואופטימיים אלו מעודדים בריאות והחלמה רפואית ונפשית. יתרה מזו, הפחדה, איומים ומסרים שליליים גוררים חוסר אמון, התנהגות “דווקאית”, והרעת תוצאות התערבויות וטיפולים רפואיים.
 4. החיסון חשוב ומעודד – אך אסור לכפותו, במישרין או בעקיפין

העדויות הקיימות על החיסון מצביעות על בטיחותו, ולמרות שאין עדיין אין מספיק מידע ארוך-טווח, נראה כי הוא יכול להוות נקודת מפנה בהתמודדות עם המגיפה. עם זאת, כפייה או שימוש בחיזוקים חיוביים או שליליים הינה לא אתית, ועומדת בניגוד לעקרונות האוטונומיה של המטופל וההסכמה מדעת.

 1. נדרשת פתיחה מיידית של מערכת החינוך
  שכבות הגיל הצעירות הן הנפגעות העיקריות ממשבר הקורונה, למרות עדויות רבות לכך שהן ממעטות להיפגע קלינית. יש לצמצם את הנזקים הקשים הנגרמים לילדים ונוער על ידי פתיחת מערכת החינוך באופן מיידי, ושילוב מחדש של התלמידים בלימודים סדירים, תוך הדגשת היתרונות האקדמיים, הרגשיים והחברתיים שלהם.

בהיותנו חברים בגוף עצמאי וא-פוליטי זה, אנו מצהירים כי מטרתנו היחידה היא הרצון לקדם מדיניות מאוזנת, אמינה ושקופה בתחומי הבריאות, הרווחה והמשק. אנו מצהירים כי פעילותינו במועצה נעשית בהתנדבות ובמסירות, ללא כל ניגוד אינטרסים, ומתוך שאנו מאמינים כי הידע הקולקטיבי המצטבר של חברינו ייצור את הסינרגיה החיונית לראייה אסטרטגית רציונאלית של ניהול המשבר.

לאור כל האמור אנו מתחייבים כי המועצה תפעל בנחישות ובשקיפות בכל מישור אפשרי, על מנת לקדם ולשפר את בריאותם ואיכות חייהם של כלל אזרחי ישראל בהתאם לעקרונות היסוד האלו, נתוני השטח, דיוני המועצה והמלצותיה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print
גלילה לראש העמוד